دوره‌های حضوری در این قسمت معرفی می‌گردد.

کارگاه عملی رفتار قاطعانه و شهامت (تهران)

زندگی هر فرد دو قسمت دارد: قبل از آموختن مهارت رفتار قاطعانه و بعد از آن! من خودم را دوست…

رایگان!