برگزاری سمینار در شهرستان‌ها به عهده ی برگزار کننده آن شهر است و در صورت دعوت از آقای احسان خاکی‌‌نهاد انجام می پذیرد. لذا اطلاع رسانی سمینارهایی که به صورت خصوصی برای مدیران، پرسنل، دانشجویان و غیره برگزار می شود، به عهدۀ برگزار کننده محترم خواهد بود. سمینارهایی که به صورت عمومی برگزار شود، در اینستاگرام و کانال تلگرام اطلاع رسانی خواهد شد.