کتاب آموزش مهارت داستان‌گویی در سخنرانی

داستان‌هایی تعریف کنید که همه میخکوب شوند!

۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب علم متقاعدسازی با شناخت ساختار مغز

بیش از 30 نکتۀ جادویی متقاعدسازی تا از همه پاسخ مثبت بگیرید!

۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب شخصیت شناسی از دیدگاه یک سخنران

خودت را بشناس تا از درد و رنج‌هایت رها شوی!

۲۵,۰۰۰ تومان