دوره جامع فن بیان ۱۶

شانزدهمین دوره جامع فن بیان و صداسازی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره جامع فن بیان ۱۵

پانزدهمین دوره جامع فن بیان و صداسازی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره جامع فن بیان ۱۴

چهاردهمین دوره جامع فن بیان و صداسازی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره جامع فن بیان ۱۲

دوازدهمین دوره جامع فن بیان و صداسازی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره جامع فن بیان پیشرفته

جامع‌ترین دوره فن بیان در کشور

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

دوره جامع فن بیان ۹

نهمین دوره جامع فن بیان و صداسازی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان